Chuyển đổi dịch vụ

1. Đối với khách hàng đang sử dụng PSTN trên đường dây riêng

+ Sang tên đổi chủ: 50.000/ lần
+ Chuyển đổi địa điểm sử dụng: 100.000đ/ lần
+ Tạm ngưng dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng: Không thu……..


2. Đối với khách hàng đang sử dụng ADSL trên đường dây riêng:

+ Sang tên đổi chủ: 50.000/ lần
+ Chuyển đổi địa điểm sử dụng: 100.000đ/ lần
+ Tạm ngưng dịch vụ theo yêu cầu cầu của khách hàng: Không thu
+ Chuyển đổi gói giá, phương án giá
– Chuyển đổi từ gói có giá tốc độ thấp lên tốc độ cao hơn: Không thu
– Chuyển đổi từ gói có giá tốc độ cao xuống tốc độ thấp hơn: 50.000/thuê bao/lần
– Chuyển đổi phương án giá từ lưu lượng sang trọn gói và ngược lại: Không thu

3. Khách hàng đang sử dụng 2 dịch vụ ADSL, PSTN trên cùng 1 đôi dây:

+ Sang tên đổi chủ : 50.000/ lần
+ Chuyển đổi địa điểm sử dụng: 100.000đ/ lần
+ Tạm ngưng dịch vụ theo yêu cầu cầu của khách hàng: Không thu
+ Chuyển đổi gói giá, phương án giá dịch vụ ADSL
– Chuyển đổi từ gói có giá tốc độ thấp lên tốc độ cao hơn: Không thu
– Chuyển đổi từ gói có giá tốc độ cao xuống tốc độ thấp hơn: 50.000/thuê bao/lần
– Chuyển đổi phương án giá từ lưu lượng sang trọn gói và ngược lại: Không thu

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 04(08) 62555888